Thì ra đây là lấy do nhiều người nói muốn chồng lý tưởng giống bố