Sử dụng cơ thể để trả nợ cho chồng mình bằng cách ngủ cùng những tên cho vay đầy dục vọng